Lễ ký kết hợp đồng phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm theo chuỗi giá trị