Các ngiên cứu đã chúng minh rằng. Những ai đã sử dụng Đông  trùng hạ thảo ổn định trên 1 năm sẽ có một nguồn năng lượng rất tích cực cho cơ thể. Đặc biệt chức năng của lục phủ ngũ tạng được cải thiện rất rõ dệt.